top of page
Young Man with Beard

Slavik Meltser

לוח בדיקה!

זה הלוח המיוחד שלנו!


בודקים אותו וזה...


כמה נקודות לתשומת לב:

  1. צריך לראות שרשימת המוצרים מוצגת כראוי.

  2. צריך לוודא שניתן לשנות סדר של מוצרים.

  3. צריך יהיה להוסיף בהמשך פירוט ומידע נוסף על כל מוצר.

  4. צריך לאפשר הנחה מיוחד רק דרך רכישה מהבורד הזה.

bottom of page