top of page
4853433.jpg

מדיניות האתר והפרטיות

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב-20 לאפריל, 2020

פרק א' – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

1. מבוא והגדרות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת www.terapik.co.il, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: "האתר" או "אתר האינטרנט") המופעלים ומנוהלים על ידי חברת מלצר סקיי בע"מ ח.פ. 516164753 (להלן: "החברה").

1.1 השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (ראה פרק ב' להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י החברה (להלן: "תנאי השימוש"). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

1.2 במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

1.2.1 "אתה" או "משתמש" - משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר.

1.2.2 "חומר" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש.

1.2.3 "שימוש באתר" - משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.

1.2.4 "שירות" או "שירותים" – השירותים אותם מציע האתר, קרי שיווק ומכירת מוצרים טיפוליים ואחרים, לרבות עזרי טיפול וכלי טיפול יום יומיים עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.

1.2.5 "מידע אישי" - מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (לדוגמא – שם, מספר זהות, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכדומה). מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי באתר. 

1.2.6 "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו (למשל - סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), המקומות בהם ביקרת באתר וכו'). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

1.3 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

2. זכות השימוש באתר

2.1 לשם רכישת מוצרים באמצעות האתר נדרש המשתמש להירשם אליו (להלן: "הרישום").

2.2 החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3. רישום לאתר

3.1 רכישת מוצרים אפשרית גם ללא רישום לאתר (Buy as a Guest), אך בעבור חלק מהשירותים המוצעים באתר יהא על המשתמש להירשם לאתר (להלן: "הרישום"). בעת הרישום המשתמש יספק את שמו האמיתי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום וכל מידע אחר אשר יתבקש מהמשתמש תוך כדי הרישום לאתר. כמו כן, בעת הרישום על המשתמש לאשר כי הפרטים אותם מסר הם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא האדם אשר אליו מתייחסים פרטי הרישום.  בנוסף, המשתמש מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים.

3.2 יצוין, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת, משתמש אשר יירשם ולא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותים שבאתר. כמו כן, יובהר כי מסירת פרטים שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית.

3.3 עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה האישית שלך. כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמא שלך תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך, כאמור).

3.4 על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לחברה על ידך (לרבות, פרטי המשתמש בכלל ומידע אישי בפרט), בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

4. מגבלות השימוש באתר

4.1 על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

4.1.1 אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;

4.1.2 אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;

4.1.3 אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש;

4.1.4 אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;

4.1.5 אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (automated data mining tools", "crawlers") וכו'.

4.1.6 אין להפר אילו מתנאי השימוש.

4.2 החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.

5. היעדר אחריות

5.1 החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.

5.2 אחריותה הבלעדית של החברה מתמצה במתן אפשרות למשתמש לצפות בחומרים ולרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר בצורה מקוונת.

5.3 האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

5.4 אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה שלך לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותך המלאה והבלעדית, ואתה פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על החומרים.

5.5 החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.

5.6 החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

5.7 המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.

קניין רוחני

6.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

6.2 החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

6.2.1 החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

6.2.2 אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם,  לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

6.2.3 למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

6.2.4 אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

7. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל - גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

פרק ב' – מדיניות פרטיות

1. מבוא

בעת השימוש שלך באתר החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

2. מסירת מידע באתר

2.1 בעצם הרישום לאתר והשימוש בו לצורך קבלת שירותי החברה המוצעים בו, הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:

2.1.1 המידע האישי שמסרת באתר הינו שלך, והוא נכון ומדויק;

2.1.2 בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע אישי לא תוכל להירשם לאתר ולקבל את שירותי החברה באמצעות האתר.

2.1.3 ידוע לך ואתה מסכים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות ללקוח, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים ו/או מוצעים במסגרתו ללקוחות החברה, יצירת קשר עם הלקוח באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא"ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות בקשר עם הרישום ו/או השימוש שלך באתר, הודעות ו/או אישורים לגבי השלמת ביצוע פעולות שבוצעו על ידך וכו'. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט בסעיף ‏3 להלן.

2.1.4 כמו כן, ידוע לך כי מידע אישי שיימסר על ידך יועבר לחברת הסליקה לצורך התשלום עבור המוצרים הנרכשים. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו') בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.

2.1.5 ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר עשוי להיות מעובד ו/או יעובד ו/או עשוי להישמר ו/או יישמר בענן צד ג', מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה"ב).

2.2 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

2.3 המשתמש רשאי לפנות אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" המופיע באתר (ושליחת הפניה לכתובת contact@terapik.co.il). במצב בו המשתמש אינו מחובר לחשבונו באתר, המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, כתובת, דוא"ל, ומספר חשבון אצל נותני השירותים. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‏2.1.3 לעיל.

2.4 על ידי מסירת מידע אישי באתר הינך מצהיר כי המידע האישי הוא מקורי שלך, ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

3. שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות

3.1 במסגרת שימושך באתר, החברה תאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, אתה מסכים לשימושים שייעשו ע"י החברה במידע לא אישי.

3.2 מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף באתר ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה שונים, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות צריכה שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו').

3.3 מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע שאינו אישי כל שימוש חוקי ואף להעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה או ללא קבלת הסכמתך, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

3.4 החברה עשויה לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף מידע איסוף, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.

3.5 החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשירך הנייד (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.

3.6 העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש בשירות. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

3.7 כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר. השימוש ב- Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google.

4. אבטחת מידע

4.1 עליך לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה שלך.

4.2 החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ"י דין.

4.3 החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.

5. שינוי מדיניות הפרטיות

5.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהוא בגין שינויים.

פרק ג' – כללי

8. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה.

10. ניתן לפנות לחברה לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא"ל contact@terapik.co.il.co.il.

11. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.  

12. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

13. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

14. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

15. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-החברה  בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו-החברה  ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

16. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

bottom of page